Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

turizem4.0

Dediščina+: Digitalna inovacija kulturne dediščine

Visokotehnološko podjetje Arctur je razvilo program Heritage+. Projekti, ki potekajo pod okriljem Heritage+, obravnavajo slovensko nepremično kulturno dediščino, vpisano v Register nepremične kulturne dediščine. Register z več kot 30.000 vpisi sistemsko opredeljuje zavarovane in najpomembnejše nepremične objekte kulturne dediščine v Sloveniji. Z vidika razvoja turizma je vsak od vnosov priložnost in potencialni vir novih digitalno obogatenih interpretacij in (turističnih) doživetij.

Dostopnost