Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Veliki raziskovalni projekti (VRP)

Opis: Veliki raziskovalni projekti so projekti mišljeni kot produkcijska uporaba, pa tudi za razvoj programskih sistemov in algoritmov, prilagajanje obstoječe programske opreme ali testiranje metodologije specifičnih znanstvenih prototipov, kadar je za postopek ali zaradi količine podatkov treba uporabiti velike količine računskih virov ali podatkovnih shramb. Za vsak projektni predlog te vrste je pričakovan velik učinek na mednarodni ravni.

Obseg dodeljenih virov: Določen bo za vse projekte skupaj za eno leto na vsakem razpisu posebej.

Pogoji za uporabnike: VRP projektom se dodeli dostop za 12 mesecev z možnostjo podaljšanja za največ 12 mesecev na osnovi poročila in ocene napredka projekta, s skupno maksimalno dolžino dveh let od dodelitve dostopa. Računske vire se dodeli v skladu s standardi razporejanja nalog SLING; na določenih sistemih je lahko v uporabi poseben sistem pravil za izkoriščanje virov.

Upravičenci, recenzijski postopek in dodelitev: VRP projekte mora prijavitelj prijaviti na enega od rednih razpisov. Prijave na osnovi ocene tehnične ustreznosti in izvedljivosti skupina izvedencev preveri z merili znanstvene odličnosti z znanstveno recenzijo. V okviru tehnične ustreznosti imajo prednost produkcijski projekti, pri katerih razpoložljivi viri lahko izrazito izboljšajo rezultate, na primer, kadar gre za visoko paralelne ali dobro skalabilne simulacije, za aplikacije, ki lahko izkoristijo veliko število računskih vozlišč, ki uporabljajo močno skalabilne algoritme, velik pretok podatkov, velike podatkovne nabore ali pa imajo posebne strojne potrebe, npr. uporabo grafičnih pospeševalnikov. Pri tem bodo upoštevani viri, ki so na voljo v okviru kapacitet SLING.

Možnost obnovitve: VRP se dodelijo za eno leto z možnostjo podaljšanja na osnovi ocene uspešnosti dosedanjega dela.

Podpora projektu: SLING vsakemu VRP projektu zagotavlja tehnično podporo na visoki ravni v organizaciji skupine za podporo uporabnikom. V specifičnih primerih lahko prijavitelj ob prijavi zahteva podporo izvedencev za reševanje posebnih problemov ali za zagotavljanje optimizacije, ki jo zahteva projekt. Takšno podporo mora prijavitelj zahtevati in upravičiti v projektni prijavi.

Omejitve: Prijavitelj je lahko v vsakem razpisnem roku vodja raziskave pri največ enem VRP projektu.

Prijava projekta: Prijava projekta je mogoča preko prijavnega obrazca, povezava do katerega je na voljo ob vsakem tekočem razpisu.

Navodila za prijavo projekta

Projektne prijave so podvržene oceni tehnične ustreznosti in izvedljivosti ter znanstveni recenziji, zato morajo prijave vključevati naslednje sestavine, ki jih kot datoteke priložite k prijavnemu obrazcu:

 • predlog projekta – naj ne bo daljši od 10 strani A4 s slikami in referencami vred (prazno predlogo lahko naložite tukaj). Predlog mora vsebovati naslednje elemente:

  • ime projekta,

  • povzetek (v obliki, primerni za objavo na spletni strani ali v poročilu upravitelja infrastrukture),

  • družbeno-ekonomske učinke,

  • znanstveno-raziskovalne cilje,

  • opis algoritmov in raziskovalne metode, opis pristopa k paralelizaciji,

  • primerjalno analizo in skaliranje,

  • potrebe po virih, vključno s podatki o infrastrukturnih potrebah – vrsta strojne opreme, potrebe po procesorskih kapacitetah, pomnilniku, diskovnih kapacitetah, vhodni/izhodnih in mrežnih zahtevah, namenski strojni opremi, kot so splošno-namenske grafične procesne enote (GPGPU) ali programirljiva vezja FPGA,

  • potrebe po razvojnih in programskih orodjih (prevajalniki, knjižnice, razhroščevalniki, podpora etc.),

  • trajanje projekta in predvideni projektni koraki (projekti, ki trajajo več let, morajo vključevati načrt raziskave in predvidene projektne korake, da upravičijo večletno raziskavo),

  • dosedanje rezultate:

   • seznam dodeljenih dostopov ter kratek opis dosedanjega dela, iz katerega so razvidna tehnična področja uporabe HPC in uporabe relevantnih programskih jezikov,

   • seznam s prejšnjimi dostopi povezanih publikacij;
  • dosedanje izkušnje (kratek oris dosedanjega dela, splošne izkušnje in obvladovanje intenzivnih računalniških obdelav, aplikacij in programskih jezikov, izkušnje in predvidene potrebe po podpori pri pripravi programske opreme, prevajanju, nameščanju, optimizaciji ipd.; dodajte seznam morebitnih prejšnjih projektov),

  • seznam sodelavcev v projektu (ime, organizacije, uporabniško ime in identifikacijski podatki obstoječih uporabnikov),

  • predlagate lahko do dva znanstvena recenzenta (navedite ime, organizacijo in kontakt) in izključite do dva znanstvena recenzenta.

 • CV prijaviteljev,
 • seznam objav prijaviteljev,
 • seznam referenc, vključno s prejšnjimi prijavami in pismi podpore,
 • izjavo, da bo prijavitelj upošteval pravila o uporabi virov, pravila dopustne uporabe ter obvezo, da navaja ponudnika kapacitet v vseh publikacijah, ki nastanejo na osnovi uporabe kapacitet, ter obvezo, da v primeru nepričakovanih dogodkov o njih obvesti lokalnega administratorja (prazna izjava je na volju tukaj)
 • podpisan in potrjen dokument s katerim se strinjate s pogoji GDPR – podpišejo vsi člani projekta (prazna predloga je na voljo tukaj)

Upoštevajte, da se projektno prijavo, ki ji manjka katera od navedenih obveznih sestavin, lahko zavrne.

Podaljšanje in poročilo o delu

Vodje večletnih projektov morajo za podaljšanje projekta po preteku enega leta oddati poročilo o napredku, na podlagi katerega se lahko odobri podaljšanje projekta. Projekt bo suspendiran, če poročilo ne bo pravočasno oddano.

 • Vodje velikih raziskovalnih projektov (VRP), ki predvidevajo trajanje daljše od leta dni, morajo Komisiji oddati poročilo o napredku skupaj z utemeljitvijo potreb po virih najmanj en mesec pred pretekom prvega leta od dodelitve virov.
 • Pri obnovitvi projekta ali prošnji za podaljšanje projekt lahko zahteva največ 20% več virov, kot jih je bilo odobreno v prvotni dodelitvi virov.
 • Vodje morajo na vsake pol leta od dodelitve virov prav tako oddati poročilo o napredku projekta.
 • Poročila o napredku in prošnje za podaljšanje morajo vsebovati seznam projektnih sodelavcev, obseg znanstveno-raziskovalnih ur namenskega znanstvenega dela raziskovalcev na projektu ter morebitne reference in objave (objavljene ali v postopku recenzije) ter podatke o doseganju ciljev in projektnih korakov glede na prvotno projektno prijavo (prazna predloga je na voljo tukaj).
 • Po zaključku projekta je vodja dolžan oddati končno poročilo (prazna predloga je na voljo tukaj).

Prošnje za podaljšanje projektov, ter vsa poročila lahko oddate na e-naslov support@sling.si.


HPC Leonardo: razpisi za prijave,  ki bodo uporabljali slovenski delež virov na superračunalniku Leonardo, bodo potekali pod pogoji VRP projektov.

Dostopnost