Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Razvojni projekti (RP)

Opis: Razvojni projekti so  namenjeni predvsem razvoju programske opreme in algoritmov. Razvojni projekt je lahko tudi raziskovalni projekt z omejenimi potrebami po virih, testni ali razvojni projekt ali projekt s specifičnimi cilji, na primer za naknadne obdelave podatkov in vizualizacijo. Projekti s posebnimi značilnostmi (npr. vizualizacije podatkov, interaktivna uporaba na področju bioinformatike ipd.) lahko zaprosijo za dodelitev ustreznih specifičnih virov. Prijavitelje prosimo, da takšne potrebe jasno navedejo v prijavnem obrazcu.

Obseg dodeljenih virov: bo določen na en projekt za eno leto na vsakem razpisu posebej.

Pogoji za uporabnike: RP projektom se dodeli dostop za največ 9 mesecev, šteto od datuma dodelitve virov.  Računske vire se dodeli v skladu s standardi razporejanja nalog SLING, na določenih sistemih je lahko v uporabi poseben sistem pravil za izkoriščanje virov.

Upravičenci, recenzijski postopek in dodelitev: RP projekte lahko prijavitelj kadarkoli prijavi na stalno odprt razpis, projektne prijave člani področne skupine izvedencev ocenijo glede na tehnično izvedljivost in smiselnost. Ko jih skupina izvedencev potrdi, lahko administratorji dodelijo dostop.

Možnost obnovitve: RP projekte je mogoče obnoviti enkrat, in sicer tako, da prijavitelj ponovno vloži enak projektni predlog, ki je obravnavan na enak način.

Podpora projektu: SLING vsakemu RP projektu zagotavlja tehnično podporo na visoki ravni v organizaciji skupine za podporo uporabnikom. V specifičnih primerih lahko prijavitelj ob prijavi zahteva podporo izvedencev za reševanje posebnih problemov ali zagotavljanje optimizacije, ki jo zahteva projekt. Takšno podporo mora prijavitelj zahtevati in upravičiti v projektni prijavi.

Omejitve: Prijavitelj je lahko v vlogi vodje raziskave hkrati le v dveh odobrenih RP projektih.

Prijava projekta: Prijava projekta je mogoča preko prijavnega obrazca, povezava do katerega je na voljo ob vsakem tekočem razpisu.

Projektne prijave so podvržene oceni tehnične ustreznosti in izvedljivosti ter znanstveni recenziji, zato morajo prijave vključevati naslednje sestavine, ki jih kot datoteke priložite k prijavnemu obrazcu:

 • predlog projekta – naj ne bo daljši od 2 strani A4 s slikami in referencami vred (prazno predlogo lahko naložite tukaj). Predlog mora vsebovati naslednje elemente:
  • ime projekta
  • cilje projekta
  • opis algoritmov in raziskovalne metode
  • oris razvoja; algoritmi in raziskovalna metoda (vključno s trenutnim stanjem programske opreme, primerjalno analizo in skaliranjem,; algoritmi in implementacije (jasen opis razvoja algoritmov, če je potreben), pristop k programiranju in paralelizaciji
  • potrebe po virih, vključno s podatki o infrastrukturnih potrebah (vrsta strojne opreme, potrebe po procesorskih kapacitetah, pomnilniku, diskovnih kapacitetah, vhodno/izhodnih in mrežnih zahtevah, namenski strojni opremi, kot so splošno namenske grafične procesne enote (GPGPU) ali programirljiva vezja FPGA, orodjih, prevajalnikih in razhroščevalnikih
  • potrebe po razvojnih in programskih orodjih (prevajalniki, knjižnice, razhroščevalniki, podpora etc.)
  • trajanje projekta in predvideni projektni koraki
  • dosedanje izkušnje prijaviteljev v okolju za intenzivno računanje (kratek oris dosedanjega dela, splošne izkušnje in obvladovanje intenzivnih računalniških obdelav, aplikacij in programskih jezikov ter predvidene potrebe po podpori pri pripravi programske opreme, prevajanju, nameščanju, optimizaciji ipd.)
  • seznam sodelavcev v projektu (ime, organizacije, uporabniško ime in identifikacijski podatki obstoječih uporabnikov)
 • CV prijaviteljev,
 • seznam objav prijaviteljev,
 • seznam referenc, vključno s prejšnjimi prijavami in pismi podpore,
 • izjavo, da bo prijavitelj upošteval pravila o uporabi virov, pravila dopustne uporabe ter obvezo, da navaja ponudnika kapacitet v vseh publikacijah, ki nastanejo na osnovi uporabe kapacitet, ter obvezo, da v primeru nepričakovanih dogodkov o njih obvesti lokalnega administratorja.

Upoštevajte, da se projektno prijavo, ki ji manjka katera od navedenih obveznih sestavin, lahko zavrne.

Podaljšanje in poročilo o delu

Vodje razvojnih projektov morajo za podaljšanje projekta vsaj en mesec pred potekom projekta oddati poročilo o napredku, na podlagi katerega se lahko odobri podaljšanje projekta. Projekt bo suspendiran, če poročilo ne bo pravočasno oddano.

 • Vodje razvojnih projektov (RP) morajo oddati poročilo o napredku skupaj z utemeljitvijo potreb po virih najmanj en mesec pred pretekom projekta.
 • Pri obnovitvi projekta ali prošnji za podaljšanje projekta lahko zahteva največ 20% dodatnih virov, kot jih je bilo odobreno v prvotni dodelitvi virov. Časovno podaljšanje je prav tako možno za največ 20% prvotne dodelitve.
 • Vodje morajo na vsake pol leta od dodelitve virov prav tako oddati poročilo o napredku projekta.
 • Poročila o napredku in prošnje za podaljšanje morajo vsebovati seznam projektnih sodelavcev, obseg znanstveno-raziskovalnih ur namenskega znanstvenega dela raziskovalcev na projektu ter morebitne reference in objave (objavljene ali v postopku recenzije) ter podatke o doseganju ciljev in projektnih korakov glede na prvotno projektno prijavo.
 • Po zaključku projekta je vodja dolžan oddati končno poročilo.
 • Pri oddaji poročila o napredku in prošnje za podaljšanje lahko uporabite predlogo, ki je na voljo tukaj.

Prošnje za podaljšanje projektov, ter vsa poročila lahko oddate na e-naslov support@sling.si.

Dostopnost