Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Razvojni projekti (RP)

Razvojni projekti so  namenjeni predvsem razvoju programske opreme in algoritmov. Razvojni projekt je lahko tudi raziskovalni projekt z omejenimi potrebami po virih, testni ali razvojni projekt ali projekt s specifičnimi cilji, na primer za naknadne obdelave podatkov in vizualizacijo. Projekti s posebnimi značilnostmi (npr. vizualizacije podatkov, interaktivna uporaba na področju bioinformatike ipd.) lahko zaprosijo za dodelitev ustreznih specifičnih virov. Prijavitelje prosimo, da takšne potrebe jasno navedejo v prijavnem obrazcu.

RP projektom se dodeli dostop za največ 9 mesecev, šteto od datuma dodelitve virov.  Računske vire se dodeli v skladu s standardi razporejanja nalog SLING, na določenih sistemih je lahko v uporabi poseben sistem pravil za izkoriščanje virov.

RP projekte lahko prijavitelj kadarkoli prijavi na stalno odprt razpis, projektne prijave člani področne skupine izvedencev ocenijo glede na tehnično izvedljivost in smiselnost. Ko jih skupina izvedencev potrdi, lahko administratorji dodelijo dostop.

RP projekte je mogoče obnoviti enkrat, in sicer tako, da prijavitelj ponovno vloži enak projektni predlog, ki je obravnavan na enak način.

SLING vsakemu RP projektu zagotavlja tehnično podporo na visoki ravni v organizaciji skupine za podporo uporabnikom. V specifičnih primerih lahko prijavitelj ob prijavi zahteva podporo izvedencev za reševanje posebnih problemov ali zagotavljanje optimizacije, ki jo zahteva projekt. Takšno podporo mora prijavitelj zahtevati in upravičiti v projektni prijavi.

Prijavitelj je lahko v vlogi vodje raziskave hkrati le v dveh odobrenih RP projektih.

Prijava projekta je mogoča preko prijavnega obrazca, povezava do katerega je na voljo ob vsakem tekočem razpisu.

Projektne prijave so podvržene oceni tehnične ustreznosti in izvedljivosti ter znanstveni recenziji, zato morajo prijave vključevati naslednje sestavine, ki jih kot datoteke priložite k prijavnemu obrazcu:

Izjava prijavitelja o uporabi virov

Vodje razvojnih projektov (RP) morajo za podaljšanje projekta vsaj en mesec pred potekom projekta oddati poročilo o napredku, na podlagi katerega se lahko odobri podaljšanje projekta. Projekt bo suspendiran, če poročilo ne bo pravočasno oddano.

Vodje projekta morajo na vsake pol leta od dodelitve virov oddati poročilo o napredku projekta.

Poročila o napredku in prošnje za podaljšanje morajo vsebovati:

  • seznam projektnih sodelavcev,
  • obseg znanstveno-raziskovalnih ur namenskega znanstvenega dela raziskovalcev na projektu,
  • morebitne reference in objave (objavljene ali v postopku recenzije)
  • ter podatke o doseganju ciljev in projektnih korakov glede na prvotno projektno prijavo (prazna predloga je na voljo na gumbu).

Po zaključku projekta je vodja dolžan oddati končno poročilo (predloga na gumbu spodaj).

Podaljšanje

Pri obnovitvi projekta ali prošnji za podaljšanje projekta se lahko zahteva največ 20% dodatnih virov, kot jih je bilo odobreno v prvotni dodelitvi virov. Časovno podaljšanje je prav tako možno za največ 20% prvotne dodelitve.

Prošnje za podaljšanje projektov in vsa poročila lahko oddate na e-naslov support@sling.si.

Dostopnost