Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Testni projekti (TP)

Opis: Testni projekti so  namenjeni novim uporabnikom infrastrukture SLING, da se lahko naučijo uporabljati razpoložljive sisteme ter da lahko preizkusijo programsko opremo in algoritme, preden pripravijo večji projektni predlog. Ta način uporabe je primeren tudi za obstoječe uporabnike, ki potrebujejo dodelitev za predelavo in testiranje nove programske opreme ali aplikacij, ki želijo začeti uporabljati sisteme na novem raziskovalnem področju ali pa potrebujejo dostop, da pripravijo ustrezne primerjalne analize, analize učinkovitost in skalabilnosti za utemeljitev uporabe virov v projektnih prijavah. TP projekt je lahko raziskovalni projekt z omejenimi potrebami po virih, projekt za testiranje in razvoj ali projekt s specifičnimi cilji, na primer za naknadne obdelave podatkov in vizualizacijo ali za potrebe demonstracije za specifične promocijske ali izobraževalne namene. Projekti s posebnimi značilnostmi (npr. vizualizacije podatkov, promocija ipd.) lahko zaprosijo za dodelitev ustreznih specifičnih virov. Prijavitelje prosimo, da takšne potrebe jasno navedejo v prijavnem obrazcu.

Obseg dodeljenih virov: bo določen na en projekt za tri mesece na vsakem razpisu posebej.

Pogoji za uporabnike: TP projektom se dodeli dostop za največ 3 mesece, šteto od datuma dodelitve virov.  Računske vire se dodeli v skladu s standardi razporejanja nalog SLING, na določenih sistemih je lahko v uporabi poseben sistem pravil za izkoriščanje virov. V primeru »promocijskega« projekta lahko upravičenci zaprosijo, da se dostop dodeli posameznikom ali skupinam, ki se bodo udeležili delavnic, demonstracij ali drugih dogodkov. Takšen dostop je običajno omejen na 15 dni. V predlogu za začasni dostop je treba navesti osebo, ki bo odgovorna za letno poročanje o tej dejavnosti.

Upravičenci, recenzijski postopek in dodelitev: TP projekte lahko prijavitelj kadarkoli prijavi na stalno odprt razpis, projektne prijave pa so za nove uporabnike in ob prvem podaljšanju sprejete samodejno, skupinam izvedencev pa administratorji le poročajo o prijavah. Drugi zahtevki so podvrženi tehnični oceni področne skupine v okviru neprekinjenega razpisa v mesecu dni od prijave, kar zadošča, da lahko administratorji dodelijo dostop.

Možnost obnovitve: TP projekte je mogoče obnoviti dvakrat, in sicer s ponovno vlogo enakega projektnega predloga, ki je obravnavan na enak način.

Možnost razširitve: TP projekte je mogoče razširiti za največ 20% dodeljenih virov ali predvidenega trajanja, za nadaljnje povečanje odobrenih kapacitet pa mora prijavitelj vložiti novo projektno prijavo za ustrezno vrsto projekta.

Podpora projektu: SLING vsakemu TP projektu zagotavlja tehnično podporo na visoki ravni v organizaciji skupine za podporo uporabnikom. V specifičnih primerih lahko prijavitelj ob prijavi zahteva podporo izvedencev za reševanje posebnih problemov ali zagotavljanje optimizacije, ki jo zahteva projekt. Takšno podporo mora prijavitelj zahtevati in upravičiti v projektni prijavi.

Omejitve: Vsak prijavitelj ima v vlogi vodje raziskave na leto lahko največ deset odobrenih TP projektov.

Prijava projekta: Prijava projekta je mogoča preko prijavnega obrazca, povezava do katerega je na voljo ob vsakem tekočem razpisu.

Projektne prijave so podvržene oceni tehnične ustreznosti in izvedljivosti ter znanstveni recenziji, zato morajo prijave vključevati naslednje sestavine, ki jih kot datoteke priložite k prijavnemu obrazcu:

 • predlog projekta – naj ne bo daljši od dveh strani A4 s slikami in referencami vred (prazno predlogo lahko naložite tukaj). Predlog mora vsebovati naslednje elemente:
  • ime projekta
  • cilje projekta
  • kratek opis raziskovalne metode in algoritmov ter programja, vključno s tehničnimi vidiki, kot so pristop k paralelizaciji ipd, ter morebitni raziskovalni cilji, ki naj bi jih projekt dosegel do konca obdobja, ali parametri za morebitni produkcijski raziskovalni projekt
  • oris razvoja; algoritmi in raziskovalna metoda (vključno s trenutnim stanjem programske opreme, primerjalno analizo in skaliranjem; algoritmi in implementacije (jasen opis razvoja algoritmov, če je potreben), pristop k programiranju in paralelizaciji
  • potrebe po virih (vrsta strojne opreme, potrebe po procesorskih kapacitetah, pomnilniku, diskovnih kapacitetah, vhodno/izhodnih in mrežnih zahtevah, namenski strojni opremi, kot so splošno-namesnki grafični koprocesorji (GPGPU) ali programirljiva vezja FPGA, orodjih, prevajalnikih in razhroščevalnikih
  • seznam projektnih sodelavcev (ime, organizacije, uporabniško ime in identifikacijski podatki obstoječih uporabnikov)
 • CV prijaviteljev,
 • seznam objav prijaviteljev,
 • seznam referenc, vključno s prejšnjimi prijavami in pismi podpore ,
 • izjavo, da bo prijavitelj upošteval pravila o uporabi virov, pravila dopustne uporabe ter obvezo, da navaja ponudnika kapacitet v vseh publikacijah, ki nastanejo na osnovi uporabe kapacitet, ter obvezo, da v primeru nepričakovanih dogodkov o njih.

Upoštevajte, da se projektno prijavo, ki ji manjka katera od navedenih obveznih sestavin, lahko zavrne.

Podaljšanje in poročilo o delu

Vodje testnih projektov morajo za podaljšanje projekta vsaj en mesec pred potekom projekta oddati poročilo o napredku, na podlagi katerega se lahko odobri podaljšanje projekta. Projekt bo suspendiran, če poročilo ne bo pravočasno oddano.

 • Vodje testnih projektov (TP) morajo oddati poročilo o napredku skupaj z utemeljitvijo potreb po virih najmanj en mesec pred pretekom projekta.
 • Pri obnovitvi projekta ali prošnji za podaljšanje projekta lahko zahteva največ 20% dodatnih virov, kot jih je bilo odobreno v prvotni dodelitvi virov. Časovno podaljšanje je prav tako možno za največ 20% prvotne dodelitve.
 • Poročila o napredku in prošnje za podaljšanje morajo vsebovati seznam projektnih sodelavcev, obseg znanstveno-raziskovalnih ur namenskega znanstvenega dela raziskovalcev na projektu ter morebitne reference in objave (objavljene ali v postopku recenzije) ter podatke o doseganju ciljev in projektnih korakov glede na prvotno projektno prijavo.
 • Po zaključku projekta je vodja dolžan oddati končno poročilo.
 • Pri oddaji poročila o napredku in prošnje za podaljšanje lahko uporabite predlogo, ki je na voljo tukaj.

Prošnje za podaljšanje projektov, ter vsa poročila lahko oddate na e-naslov support@sling.si.

Dostopnost