Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Testni projekti (TP)

Testni projekti so namenjeni novim uporabnikom infrastrukture SLING, da se lahko naučijo uporabljati razpoložljive sisteme ter da lahko preizkusijo programsko opremo in algoritme, preden pripravijo večji projektni predlog. Ta način uporabe je primeren tudi za obstoječe uporabnike, ki potrebujejo dodelitev za predelavo in testiranje nove programske opreme ali aplikacij, ki želijo začeti uporabljati sisteme na novem raziskovalnem področju ali pa potrebujejo dostop, da pripravijo ustrezne primerjalne analize, analize učinkovitost in skalabilnosti za utemeljitev uporabe virov v projektnih prijavah. TP projekt je lahko raziskovalni projekt z omejenimi potrebami po virih, projekt za testiranje in razvoj ali projekt s specifičnimi cilji, na primer za naknadne obdelave podatkov in vizualizacijo ali za potrebe demonstracije za specifične promocijske ali izobraževalne namene. Projekti s posebnimi značilnostmi (npr. vizualizacije podatkov, promocija ipd.) lahko zaprosijo za dodelitev ustreznih specifičnih virov. Prijavitelje prosimo, da takšne potrebe jasno navedejo v prijavnem obrazcu.

TP projektom se dodeli dostop za največ 3 mesece, šteto od datuma dodelitve virov.  Računske vire se dodeli v skladu s standardi razporejanja nalog SLING, na določenih sistemih je lahko v uporabi poseben sistem pravil za izkoriščanje virov. V primeru »promocijskega« projekta lahko upravičenci zaprosijo, da se dostop dodeli posameznikom ali skupinam, ki se bodo udeležili delavnic, demonstracij ali drugih dogodkov. Takšen dostop je običajno omejen na 15 dni. V predlogu za začasni dostop je treba navesti osebo, ki bo odgovorna za letno poročanje o tej dejavnosti.

TP projekte lahko prijavitelj kadarkoli prijavi na stalno odprt razpis, projektne prijave pa so za nove uporabnike in ob prvem podaljšanju sprejete samodejno, skupinam izvedencev pa administratorji le poročajo o prijavah. Drugi zahtevki so podvrženi tehnični oceni področne skupine v okviru neprekinjenega razpisa v mesecu dni od prijave, kar zadošča, da lahko administratorji dodelijo dostop.

TP projekte je mogoče obnoviti dvakrat, in sicer s ponovno vlogo enakega projektnega predloga, ki je obravnavan na enak način.

TP projekte je mogoče razširiti za največ 20% dodeljenih virov ali predvidenega trajanja, za nadaljnje povečanje odobrenih kapacitet pa mora prijavitelj vložiti novo projektno prijavo za ustrezno vrsto projekta.

SLING vsakemu TP projektu zagotavlja tehnično podporo na visoki ravni v organizaciji skupine za podporo uporabnikom. V specifičnih primerih lahko prijavitelj ob prijavi zahteva podporo izvedencev za reševanje posebnih problemov ali zagotavljanje optimizacije, ki jo zahteva projekt. Takšno podporo mora prijavitelj zahtevati in upravičiti v projektni prijavi.

Vsak prijavitelj ima v vlogi vodje raziskave na leto lahko največ deset odobrenih TP projektov.

Prijava projekta je mogoča preko prijavnega obrazca, povezava do katerega je na voljo ob vsakem tekočem razpisu.

Projektne prijave so podvržene oceni tehnične ustreznosti in izvedljivosti ter znanstveni recenziji, zato morajo prijave vključevati naslednje sestavine, ki jih kot datoteke priložite k prijavnemu obrazcu:

Izjava prijavitelja o uporabi virov

Vodje testnih projektov (TP) morajo za podaljšanje projekta vsaj en mesec pred potekom projekta oddati poročilo o napredku, na podlagi katerega se lahko odobri podaljšanje projekta. Projekt bo suspendiran, če poročilo ne bo pravočasno oddano.

Vodje testnih projektov (TP) morajo oddati poročilo o napredku skupaj z utemeljitvijo potreb po virih najmanj en mesec pred pretekom projekta.

Poročila o napredku in prošnje za podaljšanje morajo vsebovati:

  • seznam projektnih sodelavcev,
  • obseg znanstveno-raziskovalnih ur namenskega znanstvenega dela raziskovalcev na projektu,
  • morebitne reference in objave (objavljene ali v postopku recenzije)
  • ter podatke o doseganju ciljev in projektnih korakov glede na prvotno projektno prijavo (prazna predloga je na voljo na gumbu).

Po zaključku projekta je vodja dolžan oddati končno poročilo (predloga na gumbu spodaj).

Podaljšanje

Pri obnovitvi projekta ali prošnji za podaljšanje projekt lahko zahteva največ 20% več virov, kot jih je bilo odobreno v prvotni dodelitvi virov. Časovno podaljšanje je prav tako možno za največ 20% prvotne dodelitve.

Prošnje za podaljšanje projektov, ter vsa poročila lahko oddate na e-naslov support@sling.si.

Dostopnost