Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Običajni raziskovalni projekti (ORP)

Opis: Običajni raziskovalni projekti so mišljeni kot produkcijska uporaba superračunalniških kapacitet ali dodelitve podatkovnih shramb, kadar zahteve niso zelo velike.

Obseg dodeljenih virov: bo določen za vse projekte skupaj za eno leto na vsakem razpisu posebej. Predvideni so trije razpisi na leto.

Pogoji za uporabnike: ORP projektom se dodeli dostop za največ 12 mesecev z možnostjo podaljšanja na osnovi poročila in ocene napredka projekta s skupno maksimalno dolžino dveh let od dodelitve dostopa. Računske vire se dodeli v skladu s standardi razporejanja nalog SLING; na določenih sistemih je lahko v uporabi poseben sistem pravil za izkoriščanje virov.

Upravičenci, recenzijski postopek in dodelitev: ORP projekte lahko prijavitelj kadarkoli prijavi na stalno odprt razpis, projektne prijave niso podvržene znanstveni recenziji, zato pa jih člani področne skupine izvedencev ocenijo glede na tehnično izvedljivost in smiselnost. Ko jih skupina izvedencev potrdi, lahko administratorji dodelijo dostop.

Možnost obnovitve: ORP projekti se dodelijo za eno leto z možnostjo podaljšanja na osnovi ocene uspešnosti projektnega dela.

Podpora projektu: SLING vsakemu ORP projektu zagotavlja tehnično podporo na visoki ravni v organizaciji skupine za podporo uporabnikom. V specifičnih primerih lahko prijavitelj ob prijavi zahteva podporo izvedencev za reševanje posebnih problemov ali za zagotavljanje optimizacije, ki jo zahteva projekt. Takšno podporo mora prijavitelj zahtevati in upravičiti v projektni prijavi.

Omejitve: Prijavitelj je lahko v vsakem razpisnem roku vodja raziskave pri največ enem ORP projektu.

Prijava projekta: Prijava projekta je mogoča preko prijavnega obrazca, povezava do katerega je na voljo ob vsakem tekočem razpisu.

Projektne prijave so podvržene oceni tehnične ustreznosti in izvedljivosti ter znanstveni recenziji, zato morajo prijave vključevati naslednje sestavine, ki jih kot datoteke priložite k prijavnemu obrazcu:

 • predlog projekta – naj ne bo daljši od 5 strani A4 s slikami in referencami vred (prazno predlogo lahko naložite tukaj). Predlog mora vsebovati naslednje elemente:
  • ime projekta
  • povzetek (v obliki, primerni za objavo na spletni strani ali v poročilu upravitelja infrastrukture)
  • družbeno-ekonomske učinke
  • znanstveno-raziskovalne cilje,
  • opis algoritmov in raziskovalne metode, opis pristopa k paralelizaciji
  • primerjalno analizo in skaliranje
  • potrebe po virih, vključno s podatki o infrastrukturnih potrebah (vrsta strojne opreme, potrebe po procesorskih kapacitetah, pomnilniku, diskovnih kapacitetah, vhodni/izhodnih in mrežnih zahtevah, namenski strojni opremi, kot so splošno namenske grafične procesne enote(GPGPU) ali programirljiva vezja FPGA
  • potrebe po razvojnih in programskih orodjih (prevajalniki, knjižnice, razhroščevalniki, podpora etc.)
  • trajanje projekta in predvideni projektni koraki
  • dosedanje rezultate:
   • seznam dodeljenih dostopov ter kratek opis dosedanjega dela, iz katerega so razvidna tehnična področja uporabe HPC in uporabe relevantnih programskih jezikov
   • seznam s prejšnjimi dostopi povezanih publikacij
  • dosedanje izkušnje (kratek oris dosedanjega dela, splošne izkušnje in obvladovanje intenzivnih računalniških obdelav, aplikacij in programskih jezikov, izkušnje in predvidene potrebe po podpori pri pripravi programske opreme, prevajanju, nameščanju, optimizaciji ipd.; dodajte seznam morebitnih prejšnjih projektov)
  • seznam sodelujočih v projektu (ime, organizacije, uporabniško ime in identifikacijski podatki obstoječih uporabnikov)
 • CV prijaviteljev,
 • seznam objav prijaviteljev,
 • seznam referenc, vključno s prejšnjimi prijavami in pismi podpore,
 • izjavo, da bo prijavitelj upošteval pravila o uporabi virov, pravila dopustne uporabe ter obvezo, da navaja ponudnika kapacitet v vseh publikacijah, ki nastanejo na osnovi uporabe kapacitet, ter obvezo, da v primeru nepričakovanih dogodkov o njih obvesti lokalnega administratorja.

Upoštevajte, da se projektno prijavo, ki ji manjka katera od navedenih obveznih sestavin, lahko zavrne.

Podaljšanje in poročilo o delu

Vodje večletnih projektov morajo za podaljšanje projekta po preteku enega leta oddati poročilo o napredku, na podlagi katerega se lahko odobri podaljšanje projekta. Projekt bo suspendiran, če poročilo ne bo pravočasno oddano.

 • Vodje običajnih raziskovalnih projektov (ORP), ki predvidevajo trajanje daljše od leta dni, morajo Komisiji oddati poročilo o napredku skupaj z utemeljitvijo potreb po virih najmanj en mesec pred pretekom prvega leta od dodelitve virov.
 • Pri obnovitvi projekta ali prošnji za podaljšanje projekt lahko zahteva največ 20% več virov, kot jih je bilo odobreno v prvotni dodelitvi virov.
 • Vodje morajo na vsake pol leta od dodelitve virov prav tako oddati poročilo o napredku projekta.
 • Poročila o napredku in prošnje za podaljšanje morajo vsebovati seznam projektnih sodelavcev, obseg znanstveno-raziskovalnih ur namenskega znanstvenega dela raziskovalcev na projektu ter morebitne reference in objave (objavljene ali v postopku recenzije) ter podatke o doseganju ciljev in projektnih korakov glede na prvotno projektno prijavo.
 • Po zaključku projekta je vodja dolžan oddati končno poročilo.
 • Pri oddaji poročila o napredku in prošnje za podaljšanje lahko uporabite predlogo, ki je na voljo tukaj.

Prošnje za podaljšanje projektov, ter vsa poročila lahko oddate na e-naslov support@sling.si.

Dostopnost