Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Vključitev gruče

Če namerava vaša organizacija vzpostaviti novo gručo, ki bo vključena v omrežje grid, je priporočljivo, da se obrnete na Slovensko nacionalno iniciativo, da vam pomagamo določiti vaše potrebe ter način uporabe in tako tudi idealno konfiguracijo strojne in programske opreme.

Organizacije, ki želijo vključiti obstoječa sredstva (računalniško gručo, diskovne in omrežne kapacitet ipd.) v omrežje grid, morajo namestiti komponente za uporavljanje gruče vmesne programske opreme grid, ki prenašajo naloge iz omrežja grid v obstoječe lokalne vmesnike, omogočiti testiranje in obveščanje o napakah ter skleniti dogovor o stopnji izvajanja storitve s konzorcijem Slovenske nacionalne iniciative za grid. (S tem dogovorom se zavežete za raven storitve, ki omogoča vključevanje v infrastrukturo Evropske iniciative za grid in se hkrati zaščitite pred morebitnimi nerazuminimi pričakovanji uporabnikov.)

Če vključujete obstoječo gručo, boste potrebovali nekaj dodatnih strežnikov za storitve grid in diskovne shrambe, obstoječa oprema pa bo v veliki meri lahko delovala naprej na enak način kakor doslej.

Nadzorna programska oprema za gruče

Obstoječa gruča ima običajno že nameščeno programsko opremo za upravljanje z gručo (batch scheduling system). Vmesna programska oprema za grid ne upravlja z gručo neposredno, temveč za to uporablja sistem za upravljanje z gručami. Ker tako gLite kakor ARC podpirata skoraj vse pogosteje uporabljane sisteme za uporavljanje z gručami (npr. SLURM, TORQUEOpen PBSOracle Grid EngineLSFCondor ipd.), to pomeni, da lahko ohranite obstoječo namestitev in da lahko uporabniki, ki gruče ne bodo uporabljali preko vmesne programske opreme za grid, še naprej uporabljajo stare vmesnike.

Mogoče je hkrati namestiti priporočeno vmesno programsko opremo za grid NorduGrid ARC in gLite (čeprav boste za to potrebovali več strežnikov). To je zlasti pomembno za tiste organizacije, katerih uporabniki s v različnih projektih ali virtualnih organizacijah, ki uporabljajo programsko opremo, prirejeno za uporabo posamezne vmesne programske opreme.

Dodatni servisi

Poleg komponent vmesne programske opreme za grid za upravljanje z gručo mora vsak center grid podpirati tudi komponente za poizvedovanje o razpoložljivih sredstvih (Grid Infosystem), komponente za nazdor nad delovanjem (Monitoring) in komponente za nadzor nad tekočo uporabo (Accounting). Te komponente se vključujejo v nacionalno in preko nje v evropsko omrežje, tako da lahko uporabniki v centralnih sistemih dobijo podatke o razpoložljivosti sredstev, delovanju svojih nalog in porabi računskega časa ter diskovja za posamezne naloge, skupine nalog ali virtualne organizacije.

Ti sistemi upravitelju gruče tudi olajšajo nadzor nad delovanjem gruče ter pomagajo nacionalnemu in evropskemu omrežju usklajeno odpravljati napake v delovanju omrežja.

Upravljanje s podatki

Naloge v gridu lahko obdelujejo neznanske količine podatkov in verjetno je, da bo tudi vaš center potreboval svojo shrambo podatkov. Konfiguracija podatkovnih strežnikov in diskovnih polij je lahko zelo različna in je odvisna od velikosti podaktovnih naborov in načina uporabe podatkov v vaših nalogah. Podatkovni strežnik za grid pa vam bo omogočil, da bodo naloge, in to tudi vaše naloge, ki tečejo v drugih centrih, lahko dostopale do vaših podatkovnih polij ter katalogov datotek, kar bo močno olajšalo delo s podatki.

Namestitev vmesne programske opreme za grid

Tehnična navodila za namestitev gruče in vmesne programske opreme za grid za administratorje so dosegljiva na Tehničnem Wikiju Slovenske iniciative za nacionalni grid.

Dostop je omejen z osebnim elektronskim potrdilom. Zainteresirani administratorji naj zaprosijo za dostop do wikija na naslov info@sling.si.

Dostopnost