Sodelovanje v SLING

V SLING lahko sodelujejo partnerji z akademskega in z znanstveno-raziskovalnega področja (raziskovalni instituti, centri, univerze, raziskovalni centri industrijskih ustanov) ter partnerji s področja vzgoje in izobraževanja (šole, učni centri) ter industrije.

Nacionalna infrastruktura za grid ima predvsem funkcijo integracije – njen namen ni zagotavljanje računskih, podatkovnih in omrežnih virov partnerjem, ki jih potrebujejo, temveč zagotavljanje dostopa do računskih, podatkovnih in omrežnih virov partnerjev uporabnikom omrežja grida ter zagotavljanje povezovanja med nacionalno in evropsko infrastrukturo ter s tem dostopa do tujih virov. Računski, podatkovni in omrežni viri v omrežju grid so torej viri, ki jih partnerji dajejo na voljo za skupno uporabo v okviru dogovorov o uporabi in nadzirajo s pomočjo mehanizmov virtualnih organizacij.

Partnerji SLING

Partnerji z vključitvijo v SLING izkažejo interes za sodelovanje v slovenski nacionalni infrastrukturi grid. Nameni partnerjev so lahko različni: sodelujejo lahko kot raziskovalci ali razvijalci na področju tehnologije grid ali kot uporabniki tehnologije in infrastrukture za dejavnost v svoji specifični disciplini. Različna je tudi stopnja sodelovanja: partnerji lahko sodelujejo kot pridruženi partnerji, ki s pomočjo organizacijske infrastrukture spremljajo razvoj tehnologije ali s pomočjo testne infrastrukture preizkušajo primernost tehnologije za področje svoje discipline, ali kot polni partnerji, ki sodelujejo v infrastrukturi slovenskega omrežja grid tako, da dajejo na voljo lastne zmogljivosti v obliki računskih, podatkovnih in omrežnih kapacitet ter sodelujejo pri vzdrževanju skupne infrastrukture z ekspertizo, človeškimi viri in vzdrževanjem osrednjih servisov.

Vsi partnerji SLING v skupnem omrežju sodelujejo po načelu maksimalne razpoložljivosti (»best effort«). Dodatne obveznosti urejajo z medsebojnimi dogovori in pogodbenimi razmerji, pri čemer jim SLINGpomaga z infrastrukturo, podporo in arbitražo.

Posamezni raziskovalci so uporabniki infrastrukture in ne sodelujejo neposredno z nacionalno iniciativo. Po shemi uporabe infrastrukture grid svoj dostop urejajo preko virtualnih organizacij, pri čemer jim pri vstopanju v virtualne organizacije pomagajo njihove matične organizacije (ki so tipično partnerji SLING) in neposredno nacionalna iniciativa.

Uporabniki omrežja grid

Posamezniki pridobijo dostop do nacionalne in evropske infrastrukture preko svoje matične organizacije, ki potrdi njihovo članstvo in jim tako omogoči izdajo elektronskega potrdila SiGNET CA, ter ustrezne virtualne organizacije, ki jih avtorizira za uporabo kapacitet na nacionalni ali mednarodni ravni. Pri tem jim partnerji SLING in sam SLING nudijo informacije in ustrezno podporo ter navodila.

Organizacije, ki želijo uporabljati nacionalno infrastrukturo grid, vendar nimajo lastne infrastrukture, lahko na ravni organizacije postanejo uporabnik omrežja tako, da se včlanijo v ustrezno nacionalno ali mednarodno virtualno organizacijo in se s polnimi partnerji dogovorijo za uporabo njihovih kapacitet v obliki podpore določeni virtualni organizaciji, pri čemer jim SLING lahko pomaga pri sklepanju dogovorov. Dogovori imajo lahko obliko najema, podjema, kompenzacije, projektnega sodelovanja ali drugih oblik sodelovanja. Polni partner pri tem sklene dogovor o sodelovanju z virtualno organizacijo, SLING in uporabniška organizacija pa sta posrednika.