FAQ-v1

AVTENTIKACIJA
1. Avtentikacija med streznikom in odjemalcem ne deluje (handle is not connected/authenticated):

Mozni razlogi:

  • Potekel certifikat od streznika (openssl x509 -in /etc/grid-security/hostcert.pem -noout -text)
  • CRL-ji niso up2date na eni ali drugi strani (yum update ca-policy-egi-core)
  • Streznik nima reverse DNS zapisa
  • neustrezna sinhronizacija casa na odjemalcu (uporabite ntp )

Primer napake na odjemalcu:

VERBOSE: Connect: Failed authentication: an end-of-file was reached/globus_xio: An end of file occurred
VERBOSE: Disconnect: Failed aborting - ignoring: Handle not in the proper state
VERBOSE: Disconnect: Failed aborting - ignoring: globus_i_ftp_control_encode_command: gss_wrap failed
DEBUG: Disconnect: Failed closing - ignoring: globus_ftp_control_force_close: Handle is not connected
INFO: Submit: Failed to connect
DEBUG: Job database created successfully (/home/barbarak/.arc/jobs.dat)
ERROR: One or multiple job descriptions was not submitted.
2. Kako generirati proksi?
arcproxy -S ime_VO
#generiranje proksija za gen.vo.sling.si
arcproxy -S gen.vo.sling.si  
#generiranje proksija, ki bo veljal 1 teden
arcproxy -S gen.vo.sling.si -c validityPeriod=168h  
3. Kako preveriti, ce je proksi pravilno generiran?
arcproxy -I
POSILJANJE NALOG V GRID IN PRIDOBITEV REZULTATOV
4. Kako poslati nalogo v grid?
# -c doloci ime gruce, -o ustvari seznam gridftp ID-jev od nalog
arcsub -c jost.arnes.si -o joblist.xml test.xrsl 
5. Kako preveriti status poslane naloge?
#preveri status vseh nalog
arcstat -a 
#preveri status za posamezno nalogo
arcstat gsiftp://jost.arnes.si:2811/jobs/ID_naloge 
6. Kako prenesti rezultate naloge na osebni racunalnik?
#prenese rezultate vseh koncanih nalog
arcget -a 
 #prenese le nalogo, ki jo dolocite
arcget gsiftp://jost.arnes.si:2811/jobs/ID_naloge
7. Ali lahko rezultate pregledam in prenesem iz drugega racunalnika?

Da, najprej je potrebno iz streznika prenesti posodobljen seznam nalog, ki so na gruci:

arcsync -c jost.arnes.si

Nato po obicajnem postopku prenesete koncane naloge (arcget).

 

8. Kako ukaze zagnati v debug nacinu?
-d DEBUG #velja za vse ukaze 
arcsub -c jost.arnes.si -o joblist.xml test.xrsl -d DEBUG

 

OSTALO 

 

9. Kako preverimo, kateri RTE-ji so na voljo na gruci:
ldapsearch -x -h jost.arnes.si -p 2135 -b ' Mds-Vo-name=local,o=grid' | grep \ nordugrid-cluster-runtimeenvironment
10. Kako preverimo, ce deluje ARC infosys?
ldapsearch -x -h jost.arnes.si -p 2135 -b ' Mds-Vo-name=local,o=grid'