ARC Standalone Client CentOS 6

Najpreprostejša je namestitev “neodvisnega” okolja ARC po navodilih na spletnih strani NorduGrid ARC.

repozitoriju binarnih paketov okolja ARC je treba izbrati Direct access, različico operacijskega sistema in opcijo Standalone client package. Po prenosu se namestitev izvede z naslednjim ukazom (v tem primeru namestitev v $HOME, po potrebi prilagodite ali prestavite):

 cd;
 tar -xvf Downloads/nordugrid-arc-standalone-*.tgz
 cd ~/nordugrid-arc-standalone-*

Potem je treba v delovno ukazno lupino namestiti okoljske spremenljivke (environment variables), ki posameznim ukazom povejo, kje so nameščene datoteke:

 source setup.sh

Sledi korak za namestitev avtorizacijskega sitema za slovenske virtualne organizacije:

 rm ~/nordugrid-arc-standalone-*/etc/vomses
 mkdir ~/nordugrid-arc-standalone-*/etc/vomses
 echo ' "gen.vo.sling.si" "voms.sling.si" "15001" "/C=SI/O=SiGNET/O=SLING/CN=voms.sling.si" "gen.vo.sling.si"' > ~/nordugrid-arc-standalone-*/etc/vomses/gen.vo.sling.si-voms.sling.si
 mkdir ~/nordugrid-arc-standalone-*/etc/grid-security/vomsdir/gen.vo.sling.si
 curl http://www-f9.ijs.si/~lesi/voms.sling.si.lsc -o ~/nordugrid-arc-standalone-*/etc/grid-security/vomsdir/gen.vo.sling.si

Če je uporabnik uspešno namestil osebno potrdilo v direktorij ~/.globus, je s tem sistem pripravljen za uporabo.

(Opomba: v prejšnjih različicah so se vsi ukazi programske opreme začenjale s črkami ng, v sedanjih pa se začenjajo z arc: torej namesto ngsub arcsub. Večina namestitev podpira obe poimenovanji, vendar je to dobro vedeti, saj dokumentacija in primeri lahko uporabljajo drugačno različico, kakor ste je vajeni.)

Testna naloga v okolju ARC

Pred zagonom testne naloge je treba nalogi omogočiti overjanje in avtorizacijo v imenu uporabnika. V omrežju grid naloge ne morejo uporabljati uporabnikovega elektronskega potrdila, saj bi to pomenilo, da se nešifrirano potrdilo sključem kopira po omrežju. Zato naloge uprabljajo zastopniška potrdila (proxy certificates), ki morajo vsebovati tudi avtorizacijske atribute. Takšna potrdila niso šifrirana, vendar so kratkotrajna.

Zastopniško potrdilo z avtorizacijskim atributom virtualne organizacije gen.vo.sling.si lahko uporabnik pridobi z naslednjim ukazom:

 arcproxy -voms gen.vo.sling.si:/gen.vo.sling.si -vomses ~/nordugrid-arc-standalone-*/etc/vomses -rfc -valid 96:00

Ta ukaz je nastavil zaželeno virtualno organizacijo in ustrezne poti ter zahteval standarno obliko posredniškega potrdila ( -rfc – večina orodij v gridu zaradi kompatibilnosti s starejšimi različicami privzeto izdaja starejšo obliko potrdil, ki pa ne delujejo z novejšimi različicami vmesne programske opreme, tako da je vedno priporočljivo zahtevati standardno obliko).

Opcija -valid v urah in minutah nastavi zaželeno veljavnost posredniškega potrdila. Priporočjivo je, da velja vsaj dan ali dva več, kot uporabnik predvideva, da bo trajala naloga, da zaradi kakšnega zapleta naloga ne propade, ker je nehalo veljati njeno potrdilo.

Izdano posredniško potrdilo si uporabnik lahko ogleda z naslednjim ukazom:

 arcproxy -I

Za zagon testne naloge je treba najprej pripraviti datoteko z opisom naloge, imenovali jo bomo test.xrsl:

 &
 (executable = /usr/bin/env)
 (jobname = "test")

 (stdout=test.log)
 (join=yes)
 (gridtime=1000)
 (gmlog=log)
 (memory=2000)

V tem primeru namesto zagonske skriptne datoteke uporabljamo sistemski ukaz /usr/bin/env, ki izpiše okoljske spremeljivke v sistemu.

(Seveda je lahko datoteka z opisom naloge tudi bolj kompleksna, npr. našteva podtakovne datoteke, ki naj se prenesejo na strežnik in s strežnika, zahtevajo specifično programsko okolje ali zahtevajo zagon naloge, ki bo uporabljala večje število procesorskih jeder.)

Nalogo lahko pošljemo v sistem z naslednjim ukazom:

  arcsub -c jost.arnes.si -o joblist test.xrsl

Ukaz bo izpisal ID naloge in tudi shranil ID obstoječih nalog v datoteko ~/.arc/jobs.xml

Status naloge lahko preverjamo (ID dobis od prejsnje komande):

 arcstat gsiftp://jost.arnes.si:2811/jobs/<vpišite-ID-tukaj>

Oziroma za preverjanje vseh nalog uporabnika:

 arcstat --all

Ko je status FINISHED, lahko uradnik skopira rezultate z delovnega direktorija, s čimer tudi odstrani rezultate s strežnika:

 arcget gsiftp://pikolit.ijs.si:2811/jobs/<vpišite-ID-tukaj>

Podrobnejša navodila za delo z vmesno programsko opremo za grid NorduGrid ARC so na voljo na spletu (v angleščini): ARC Manuals, Notes and Tutorials.