Vloga SLING

Infrastruktura grid je postala integralen element evropskega skupnega raziskovalnega prostora in evropskih razvojnih programov. Dosedanji razvoj tehnologije in infrastrukture grid je bil v Evropi zelo uspešen tako tehnološko kot organizacijsko, vendar je temeljil na časovno in organizacijsko omejenih modelih razvojnih projektov. Zato je bil v Evropski uniji dosežen konsenz, da je pogoj za nadaljnji razvoj evropskih e-infrastruktur in še zlasti evropskega omrežja grid na ravni skupnosti in na nacionalni ravni nujna vzpostavitev dolgoročnega modela razvoja, organizacije in financiranja v obliki nacionalnih iniciativ za grid, ki bodo delovale kot organizacijsko, tehnično in koordinacijsko telo ter bodo skrbele tudi za integracijo z drugimi omrežji, zlasti z omrežjem GÉANT in velikimi omrežji grid zunaj Evrope.

Nacionalna iniciativa za grid je model vzpostavitve, upravljanja in vzdrževanja infrastrukture grid na nacionalni ravni in vključevanja nacionalne infrastrukture v evropsko (v okviru Evropske iniciative za grid) in svetovno (s pomočjo standardizacije in bilateralnih dogovorov). Model nacionalne iniciative za grid je mogoče definirati kot »organizirano dejavnost na nacionalni ravni, ki ima za cilj vzpostavitev, upravljanje in širitev infrastruktur grid na koherenten in koordiniran način. To običajno vključuje fizično (omrežno) in organizacijsko povezavo ter sodelovanje več raziskovalnih in akademskih organizacij (infrastrukturnih centrov) v okviru nacionalnega programa, ki ima za cilj integracijo obstoječih virov z namenom vzpostavitve e-infrastrukture v dobro širše družbe« (»SEE-GRID Policy Workshop: A roadmap for establishing National Grid Initiatives«, N. Vogiatzis et al., Den Haag, Netherlands, 24 Nov 2004, http://www.see-grid.org/Policy.pdf).

Možnosti, ki jih ponujata tehnologija grid in evropsko omrežje grid, so še posebej dragocene za manjše ustanove in manjše države, ki same ne morejo zagotavljati ustreznih računskih kapacitet za sodobne raziskovalne, akademske in industrijske potrebe svojih organizacij, s pomočjo infrastrukture grid in uporabo skupnih kapacitet pa lahko uporabljajo sodobne, zahtevnejše metode, obdelujejo neprimerno večje količine podatkov in na svojem interesnem področju sodelujejo v večjih projektih ter uporabljajo skupne podatkovne vire. Tehnologija grid je postala ključni element infrastrukture evropskega skupnega raziskovalnega prostora, ker omogoča združevanje razpršenih informacijsko-tehnoloških kapacitet v enoten sistem in enotno infrastrukturo ter tako spodbuja boljše izkoriščanje kapacitet in rast mednarodnega sodelovanja. Če hočemo, da bo evropsko omrežje grid tudi v prihodnje vsem interesentom zagotavljalo cenen in učinkovit dostop do računskih in podatkovnih virov, je nujno, da s trajnim razvojno naravnanim organizacijskim modelom, kakršen je model nacionalnih iniciativ, združenih v evropsko iniciativo za grid, zagotovimo standardizacijo programskih vmesnikov in servisov, skupno organizacijsko telo ter osrednje servise za koordinacijo in nadzor nad infrastrukturo na nacionalni ravni ter vključevanje v evropsko infrastrukturo in evropsko iniciativo z grid EGI, ki bo skrbela za isto raven integracije v vsej Evropi.

Tako lahko nacionalne iniciative za grid in skupna evropska iniciativa za grid infrastrukturi grid v Evropi zagotovijo trajno organizacijsko obliko in rast ter omogočijo nacionalnim uporabnikom in centrom dostop do skupne infrastrukture. Da bi se Slovenska nacionalna iniciativa za grid vključila v nastajajoči novi sistem omrežja grid, mora izpolniti naslednje zahteve:

  1. Vzpostavitev standardizirane infrastrukture in vmesniške programske opreme za grid. Standardizacija infrastrukture in vmesniške programske opreme bo omogočila souporabo zmogljivosti ne le v okviru posameznih omrežij in iniciativ ter nacionalnih, regionalnih in internacionalnih projektov, temveč na ravni sodelujočih partnerjev vseh evropskih nacionalnih iniciativ za grid. Pri tem mora slovenska nacionalna iniciativa kakor vsaka evropska nacionalna iniciativa za grid upoštevati, da ni enega samega »referenčnega tehničnega modela«, ki bi bil primeren za vse, zato so alternativne tehnične rešitve nujne in morajo biti na razpolago posameznim lokalnim ter interesnim skupinam, pri tem pa mora evropsko omrežje grid postati nevtralna infrastruktura, ki ne žrtvuje posameznih aplikacij in aplikativnih področij v korist drugih.
  2. Vzpostavitev in vzdrževanje ustrezne omrežne infrastrukture za delovanje grida visoke kapacitete in kvalitete. V okviru evropske iniciative za grid gre za navezavo na nadaljnji razvoja omrežja GÉANT, ki mora povezovati vse partnerje omrežja grid, in sicer lokalno na nacionalni in regionalni ravni, evropsko v okviru EU in globalno onstran meja EU.
  3. Spodbujanje širjenja tehnologije grid na nova področja. Naloga nacionalne iniciative za grid je spodbujanje uporabe nove tehnologije v novih disciplinah in aplikativnih področjih, širitev omrežja nacionalnih iniciativ pa naj bi zagotovila geografsko širjenje uporabe in s tem tudi povečevanje skupnih zmogljivosti v omrežju grid.
  4. Zagotavljanje nadaljnjega razvoja in visoke stopnje razpoložljivosti infrastrukture in tehnologije z neprekinjeno in koordinirano razvojno dejavnostjo. Nacionalna iniciativa za grid mora postati koordinator razvoja e-infrastruktur v državi, koordinirati sodelovanje na ravni EU in predstavljati nacionalno infrastrukturo in lokalne interese v Evropski iniciativi za grid (EGI).
  5. Vzpostavitev enakopravnega delovnega okolja. Enakopravno delovno okolje partnerjem omogoča vključevanje, sodelovanje, souporabo zmogljivosti in sodelovanje pri razvoju ter vplivanje na razvoj tehnologije in infrastrukture. Nacionalna infrastruktura mora opravljati funkcije arbitra, foruma in promotorja na področju tehnologije in infrastrukture grid, da bo omogočeno sodelovanje na nacionalni in nadnacionalni ravni.