EGICF 2014: Orodja za upravljanje in nadzor infrastrukture

Na predavanju o orodjih za upravljanje in nadzor grid infrastrukture so predstavili novosti nekaterih obstoječih orodij in izpostavili nekatera nova orodja.

Izšla je nova različica portala GOCDB 5, ki sledi modelu GLUE2. Vloge v portalu so razdeljene glede na center grid, NGI ali glede na projekt. Trenutno je v portal vključenih 41 NGI-jev, 772 centrov, 4292 storitev in 2393 uporabnikov. Novosti v tej različici so označevanje kapacitet (resource tagging oziroma scoping), ki jih nato glede na označbo lahko filtriramo. Uvedli so tudi določene razširitve, denimo, da se glede na določene vrednosti lahko filtrira izpis centrov. Tudi te razširitve sledijo modelu GLUE2. V prihodnosti nameravajo dodati razširitve za oblačne in virtualne kapacitete, avtentikacijske mehanizme in podporo za SAM in Operations Dashboard, ki bosta zagotovila metrike in preverbe za te nove razširitve.

Na drugem predavanju so člani projekta EUDAT predstavili izkušnje pri uporabi GOCDB-ja. Projekt EUDAT se sicer osredotoča podatke, natančneje na CDI (Collaborative data infrastructure) – kako shranjevati podatke, jih identificirati, kako zagotoviti dostop do njih itn. Trenutno je v GOCDB 12 centrov EUDAT, ki uporabljajo portal za registracijo kapacitet in njihov nadzor. Najprej so GOCDB uporabljali v kombinaciji s svojim imenikom SVN, ki ga sedaj opuščajo, saj GODB usreza njihovim zahtevam. V prihodnosti bi radi svoje vnose povezali še s preveranjem v okviru Nagiosa.

Sledilo je poročilo o novem portalu Operations. V celoti so prenovili zaledne storitve. Skoraj 60% kode so prepisali. Uporabili so PHP in ogrodje Symfony 2. Novosti novega vmesnika so delitev na nadzorni pogled (Monitoring view) in pogled za upravljanje (Operator view). Vidne so samo strani, ki imajo kakšne težave oziroma napake. Alarmi, ki so odpravljeni, se samodejno zapirajo. Težave z vmesno programsko opremo so prikazane ločeno.
Vmesnik je standardiziran in bolj homogen, njegovo vzdrževanje je lažje. Iz strani uporabnikov pa je bilo več pritožb in prijav napak, ki so še v fazi odpravljanja.

Orodje e-GRANT je namenjeno zahtevam po virih in njihovemu dodeljevanju. Raziskovalci preko spletnega vmesnika zahtevajo določene diskovne ali računske kapacitete. Njihova zahteva je posredovana ponudniku, ki mu na podlagi podpisanega SLA-ja vire dodeli za določen čas. Upravičenost do kapacitet je določena s članstvom uporabnika v virtualni organizaciji. V naslednjem letu bodo vključili še mehanizme za obračunavanje porabe (pay-per-use).

Zaključili so z zanimivim predavanjem o orodju VAPOR. Namenjen je manjšim in srednjim virtualnim organizacijam, ki za upravljanje in nadzor nad uporabniki in njihovimi podatki nimajo ustreznih človeških virov. VAPOR omogoča enostaven pregled nad stanjem kapacitet, uporabniki, razpoložljivimi diskovnimi kapacitetami itn. Orodje nadomeča skupek ostalih orodij GGUS, Nagios, VOMS, Dashboard itn. Pri podatkovnem nadzoru je zagotovljena podpora za sisteme SRM, ki uporabljajo protokol gridftp, torej DPM, dCache, Castor. Uporabniku je na voljo katalog razpoložljivih hramb. Prednost orodja za uporabnika je tudi ta, da je v primeru ukinjanja kakšnih podatkovnih kapacictet, prejme predhodno obvestilo. Če na podatkovni hrambi ostanejo kakšni ostanki njegovih podatkov, se ti samodejno pobrišejo. Podatki, ki se izgubijo, se beležijo, uporabnik je o izgubi obveščen.
V prihodnosti nameravajo orodje integrirati še z GLUE2 in implementirati upravljanje celotnega življenjskega cikla za uporabnika.