Prijavitelj  /  Applicant

Podjetje  /  Company

Projekt  /  Project

Računski viri (navodila, cenik)  /  Computational resources (instructions, price list)

6 + 3 =

Operacija HPC RIVR je delno sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se je izvajala v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva« prednostna naložba 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifični cilj 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanj/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020. Nakup in obratovanje superračunalnika HPC Vega je financiralo podjetje EuroHPC JU prek Sklada Evropske unije za povezovanje Evrope in raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020 ter država Slovenija.

Sporočilo je bilo poslano!
/
Message sent!

Sporočilo ni bilo poslano. Poskusite ponovno kasneje!
/
Message has not been sent.

Napačen odgovor na varnostno vprašanje!
/
Wrong answer to sequrity question!